Зоопарк София

Обект: Преустройство на външната дворна част с влкючване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част на сектор "Хищници - големи котки" и "Примати" в Зоологическа градина - гр.София

Колектив: арх. И. Николов, арх. Ст. Тодоров

Възложител:  „Столична Община”,  гр.София

Етап: В експлоатация

Местоположение: Зоопарк София

ПЛОЩ НА ИМОТА: 242 534,62 кв.м.

 

ОБЩА ПЛОЩ НА НОВИТЕ ХАБИТАТИ7 428,49 кв.м.

Проектът предвижда реконструкция и реновиране на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нова такава в съответните сектори на територията на зоопарк, разширяване на площта на хабитатите на отделните видове животни, с цел създаване на нови експозициони площи и увеличаване многообразието на животинските видове, създаване на зони за наблюдение на животните - като цяло създаване на комфортна и безопасна среда за посетителите и експониращите се животни.

Заложено е изграждане на нови хабитати за отделните видове животни в съответните сектори и разширяване на съществуващите, с цел осигуряване на нужната площ  за благоприятното развитие на животните. В ново проектираните хабитати са заложени: зелени площи, водни площи, заграждения от естествени материали (с цел, да не се набиват на окото на посетителите), декоративни ландшафтни елементи (съборени дървета, дънери, скални масиви от естествен и изкуствен камък) и т.н., като крайната цел  е да се създаде среда, максимално близка до естествената им. Също така са предвидени и хралупи и бърлоги при някои от видовете.

Видовете животни, които се предвиждат в проекта са:

  • Сектор "Хищници - големи котки": тигър, ягуар, пума, леопард
  • Сектор "Примати": гибони, дрил, човекоподобни маймуни, макаци, мармозетки, дървестни маймуни, павиани, лемури.

В обекта е включено частично обновяване на алейната мрежа, като на места се премахне съществуващата и се изгради наново. Новопредвидените алеи са настилка-гранитни павета, която се вписва в средата и е лесна за поддръжка и отводняване. Към всеки хабитат от към алеите са обособени по няколко зони за наблюдение, като част от тези зони представляват наблюдение през стъклени стени с височина 250см., което създава усещане за непосредствен контакт с животните.

Оградите  и загражденията за всеки хабитат  са оразмерени според  габаритите  на обитаващите животни, като основната цел  е да не се натрапват, и да е скрита бариерата между животните и посетителите и едновремено да се осигурява небходимата  безопасност.

Конструктивно новите заграждения са решени от изцяло метална конструкция, разработена детайлно в проекта по част Конструктивна. Върху основната метална конструкция - колони, рамки, пилони и стоманени въжета се монтира стоманена мрежа (заварена или плетена), а на места и стъклени преградни стени м/у посетители и животни, като вида, дебелината и здравината на материалите е съобразен със съответния вид животно.

За сектор "Хищници" се предвижда цялостно премахване на съществуващите заграждения, които са видимо в лошо състояние и не предлагат необходимата здравословна среда за обитаващите ги животни. На тяхно място се изграждат нови такива, съобразени с новите изисквания за отглеждане на животни в зоопаркове, като максимално се използват съществуващите гилотини за достъп от и към основната сграда, а където е необходимо, те се изместват. Всички новопредвидени заграждения са затворени от всички страни с изключения на зоната на тигъра, където нямаме покривна мрежа,а се изгражда кльон по цялата периферия на оградата и система от електропастири. При тигъра се предвижда наземен тунел за посетителите, изпълнен от стоманобетонна к-ция и засипан с почва, така че да стане част от терена, който води в "стъклено помещение" в средата на заграждението, изпълнено от метална к-ция и стъклени стени за непосредствено наблюдение на животните в тяхната среда.

При проектирането на новите заграждения се засяга и нарушава съществуващата алейна мрежа - новата алейна мрежа, показана на проектното решение е съобразена с новите заграждения и обходни пътища за посетителите, като новите участъци се изпълняват изцяло от настилка - павета. Предвижда се раконструкция и преасфалтиране на амотризираната съществуваща настилка около целия сектор, представено в графичната част на проекта.

В част от загражденията се предвиждат водни площи с дълбочина 1,30м., изпълнени по типов детайл от естествени материали - глина и геоглинен екран.

Поради прекъсване на основния обслужващ път от новите заграждения се налага предвиждането на нова транспортна/обслужваща алея, която служи и за път за противопожарни цели с ширина 3,50м. съгласно Чл.27, ал.4 от Наредба Із І 1971 от 29.10.2009 г. Тази алея се намира в южната част на сектор "Хищници" и е отбелязана в графичната част.

За сектор "Примати" се предвижда премахване на съществуващите заграждения, които са видимо в лошо състояние и не предлагат необходимата здравословна среда за обитаващите ги животни. На тяхно място се изграждат нови такива, съобразени с новите изисквания за отглеждане на животни в зоопаркове, като максимално се използват съществуващите гилотини за достъп от и към основната сграда, а където е необходимо, те се изместват. За достъп на животните от определени вътрешни помещения към новите външни заграждения в частност се предвиждат въздушни тунели от метална конструкция и мрежи, които излизат от покривното остъкляване на съответното вътрешно помещение и се влкючват към вертикалната стена на новите клетки. На тези тунели се предвижда затваряне от към сградата тип гилотина. Видовете примати, при които се прилага връзката чрез въздушен тунел са гибони, макаци, павиани и лемури.

При заграждението на павианите изцяло се запазва съществуващото естествено възвешение, като огражденията обикалят около него, а по склоновете му ще се изгради съответното средово обогатяване за среда, максимално близка до естествената за вида животно.

Всички новопредвидени заграждения са затворени от всички страни, включително и покрива.

При проектирането на новите заграждения се засяга и нарушава съществуващата алейна мрежа - новата алейна мрежа, показана на проектното решение е съобразена с новите заграждения и обходни пътища за посетителите, като новите участъци се изпълняват изцяло от настилка - павета. Предвижда се раконструкция и преасфалтиране на амотризираната съществуваща настилка около целия сектор, представено в графичната част на проекта.

Загражденията на видовете гибони, човекоподобни маймуни, павиани и котешки лемур са отдръпнати на 5,00 м. от източната имотната граница към ул. "Чавдар Мутафов". Също така задражденията от към улицата са предвидени изцяло с вертикално озеленяване. По този начин се осигурява по-голямо спокойствие както за животните от градската среда, така и за живущите в сградите на ул."Чавдар Мутафов", непосредственои срещу загражденията.

За всички зелени площи в двата сектора се предвижда изграждане на поливна система. Новите водни площи по загражденията се предвиждат с отводняване и пълнене от съществуващия сондаж в имота. За новата алейна мрежа е предвидено необходимото отводняване от дъждовни води.

Съществуващото алейно осветление, в частта си, където е амортезирано или повредено се подмена и се предвижда ново такова за новата алейна мрежа.

За всички нови заграждения, както и за новите външни зелени площи се предвижда озеленяване и средово обогатяване за хабитатите, показано в проекта по част Паркоустройство. Проектното решение се стреми към максимално запазване на съществуващата висока растителност - широколистна и иглолисна, като само в частта на новите транспортни/обслужващи алея, които служат и за път за противопожарни цели и поради изискването на МВР - сектор Пожарна безопасност минималната ширина на пътя да бъде 3,50м. се налага премахване на няколко дървета. Това ще бъде компенсирано с предвиждането на новото озеленяване.

Като цяло проектното решение се стреми към максимално запазване на съществуващите алейни мрежи и денивилации по терена - възможно най-малка промяна на съществуващите абсолютни коти, отразено в проекта по част Вертикална планировка.