Офис сграда бул. Кукленско шосе - Пловдив

Обект: Основен ремонт и преустройство на съществуваща офисна сграда и столова с кухня с ид. 536.938.21, 536.938.25 и 536.938.26 в офисна сграда клас А с ресторант в УПИ VІІI-производствени и складови дейноси, кв.3, по плана на ЮИЗ ІІІ и ІV част, гр. Пловдив

Проектант: Фирма "Арконт", гр.Пловдив - арх.Илко Николов и арх.Стоян Тодоров

Инвеститор: „Петко Ангелов БГ” ЕООД, гр.Пловдив

Строител: “Тирлин“ АД, гр. Пловдив

Етап на реализацията: в процес на реализация

ЗП: 1 600 кв.м.

РЗП: 5 300 кв.м.

Паркоместа: Осигурени са необходимия брой паркоместа в имота спрямо изискванията за офис-сграда клас А

Описание:

Новата офис-сграда представлява пълно преустройство на съществуваща офис-сграда в гг.Пловдив, намираща се на бул.Кукленско шосе в близост до градския център.

Спазени са  основните изисквания за офис сграда клас А: първокласен дизайн и удобен достъп до сградата.

Предвиден е:

 • контрол на достъпа и 24-часова охрана, видеонаблюдение
 • професионално управление
 • използване само на висококачествени материали - двоен под Lindner, окачен таван Armstrong, вътрешни стъклени преградни стени и обков DORMA
 • гъвкаво разпределение на офисите
 • скрито окабеляване в двоен под и окачен таван
 • централна климатизация и вентилация
 • BMS-система за цялата сграда
 • заведение за хранене и почивка
 • луксозно лоби и приемно

 

- функционално решение:

Етаж 1:          

При извършването на преустройството на първия етаж на сградата се запазва основният подход, като допълнително се оформя  просторно входно фоайе с контролиран достъп. За целта се инсталира система с два турникета за контролиране на потока влизащи към асансьорното фоайе и стълбището.

На етажа има предвидени три конферентни зали по 40 места; фоайе с кафе към залите и вънщни маси към кафенето. Осигурени са санитарни възли, оразмерени за посетителите на залите и кафенето.Осигурен е санитарен възел за хора с увреждания.

Съществуващата столова е разделина на две части. Към улицата е обособена зала на ресторант с 90-100 места и възможност за разполагане на външни маси.

Към ресторанта е предвиден отделен външен вход, гардеробно фоайе, тоалетни за посетителите. Останалата част от столовата запазва функциите си, като се редуцира до 50 места.

Обособени са нови помещения за съблекални и санитарни възли за обслужващия персонал.

Кухненската част обслужва едновременно двете зали (ресторанта и столовата).

Етажи от 2 до 8:

Тези етажи са изцяло заети от офисни площи.

Предвидено е ново разпределиние на санитарните възли по етажите, като са осигурени по две тоалетни с преддверия за мъже и за жени, и един санитарен възел за хора с увреждания.

Предвидените работни места са 46 на етаж.

На всеки етаж е обособено сървърно помещение и кухненски бокс с домакински офис към него.

От вторият етаж посредством стълба е предвидено излизане върху покрива на ресторанта, оформен като покривна тераса.

В офисните помещения, коридорите към тях и асансьорните фоайета по етажите е предвиден двоен под под на фирма Lindner, крайно покритое за офисите - мокет. Предвижда се растерен окачен таван на фирма Armstrong, пана 60/60 см.

Светлата височина на всички помещения е минимум 270 см. до окачен таван, отговарящо на изискванията за офис-сграда клас А.

Фасадното решение се състои в монтирането на нови окачени фасади (източна и западна) от единично ламинирано стъкло. Фасадите са монтирани пред съществуващите фасадни повърхности, които се запазват в първоначален вид, с прозорци изпълнени с РVС дограма и стъклопакет.

Северната и южната фасади на високото тяло са с керамична вентилируема фасада с топлоизолачия 10 см. в междинното пространство.

архитектурно-конструктивно решение:

Носещата конструкция е монолитна, а конструктивната схема е скелетно–гредова, с носещи тухлени зидове от единични плътни тухли. Всички конструктивни елементи са в добро състояние.

- мерки за енергийна ефективност:

Основните мерки за енергийна ефективност се постигат от предвидената висококачествена система за климатизация и вентилация на фирма DAIKIN, както и от вложените материали и системи, между които използваните фасадни решения:

Вентилируема фасадна система, разположена до височина 27 метра по плътните части отстрани на стъклената фасада по фасади запад и изток, по бордовете и в брюстунгите по фасади юг и север. Предпочетен е фасаден материал – керамични плочки K20 с дебелина 20 мм, производство на AGROB BUCHTAL, Германия.

Окачване керамични плочки - система VARIO C20 на фирма ЕТЕМ.

Фасада по фасади север и юг - тип двойна система Е85 на ETEM - окачена

фасада с капачка с единично остъкляване - ламинирано стъкло 5.5.2. По всички вертикални елементи - 15 мм алуминиева капачка Е 85712, а похоризонталните Е85711 с височина 12мм.

Тази система е избрана заради следните свои основни предимства:

 • ширина на системата – 50мм
 • позната и утвърдена на нашия пазар, лесна за изработка и монтаж
 • отлични геометрични характеристики в сравнение с европейските конкурентни системи - по-висок инерционен момент при по-малък разход на алуминий
 • голям избор на профили: 10 броя вертикални и 19 вида хоризонтални профили, голям избор от декоративни капачки
 • отлично дрениране на системата чрез 2 нива на отводняване на хоризонталните профили
 • оптимална топлоизолация чрез богат набор от PVC изолатори
 • производство в България, което осигурява оптимални срокове за доставка, както и възможности за бърза реакция и нестандартни решения в случай на необходимост

 

- климатичен и светлинен комфорт:

В обекта се инсталира следната климатична система: VRV IV inverter Heat Recovery система с добавен към нея високотемпературен хидромодул. С този тип система са климатизирани офиси, кафене, заседателна зала, столова и фоайета. Използването на такива системи в настоящия обект е наложително, поради наличието на помещения с различно топлинно натоварване по различно време. Системата ще позволи независима експлоатация в режими – отопление/охлаждане от всеки един консуматор, при което ще се утилизира отпадната топлина. В режим на отопление на системата топла вода за нуждите от битово-горещо водоснабдяване(БГВ) ще се произвежда в термопомпен режим, в режим на охлаждане част от отпадната топлина изхвърлена от сградата се използва за загряване на топла вода.

            Климатизация

Климатичните системи работят на принципа на директното изпарение/кондензиране на фреон в топлообменника на вентилаторния конвектор и са с променливо количество на хладилния агент от типа “VRV IV Heat Recovery”. Монтираните истеми са децентрализирани и позволяват гъвкаво (модулно) използване на офисните етажи от сградата. Системите работят в термопомпен режим (отопление/охлаждане) и не се нуждаят от сезонна подготовка. С помощта на един термопомпен агрегат монтиран на открито ще могат да се климатизират до 55 помещения в паралел.

Климатичната инсталация ще се управлява централно от сградната енергийна мениджмънт система

            Вентилация

За постигане на добър вътрешен микроклимат е предвидена централна инсталация за климатизация и за вентилация с рекурпиратони блокове.

Осигуряването на санитарно необходимия пресен въздух в зоните се осъществява чрез  вентилационни енталпийни рекуперативни блокове, които са част от VRV системите. Същите са избрани на модулен принцип и обслужват определен етаж и зона. Вземането на пресен въздух и  изхвърлянето на отработен се осъществява по фасадата на сградата.

            Електроинсталации и светлинен комфорт

Всички електроинсталации в офисните помещения преминават  в окачения таван или двойния под по кабелни скари, а достъпа от работните места се осъществява чрез подови кутии.

За  всички   работни  и  спомагателни помещения е предвидено изкуствено осветление. То е оразмерено в зависимост от категорията на зрителната   работа, категорията на  работната среда, предназначението на  помещението, а така също и в съответствие с  БДС EN-12464-I  За всички  помещения са направени  светлотехнически  изчисления на количествените и качествените  показатели. Подбрани  са  осветителни тела  в зависимост  от  желаните светлотехнически параметри и околната  среда, в  която те ще работят.

Осветлението в административната част е решено с луминесцентни осветителни тела тела 4х14W–ІР-20 за вграждане в окачен таван. За санитарните помещения са предвидени влагозащитени осветителни тела.

Осветлението в ресторанта и столовата е решено с LED осветителни тела 1х18W–ІР-20 за вграждане в окачен таван. За санитарните помещения са предвидени влагозащитени осветителни тела.